Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 32 938 ogłoszeń w całej Polsce

Sprzedaż, lokal: Bydgoszcz

Bydgoszcz, Karłowicza

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Daniel Woźny

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 1, Bydgoszcz, 85-008 Bydgoszcz

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 679/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64a, 85-023 Bydgoszcz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Wiesław Włodarski , położonej przy Karłowicza 40 I 41, 85-092 Bydgoszcz , dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00086147/5 .

Suma oszacowania wynosi 45 800,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 350,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 5 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 7270.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin 28.05.2018 12:15 - 12:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Daniel Woźny


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla